Dagordning årsstämma 2020

Dagordning årsstämma i Ljungs Samfällighetsförening
Tid: Den 27 maj kl 19.00

Stämman genomförs som webbmöte via Skype p g a Corona.
Stämman kommer att behandla nedanstående dagordning och hänvisar till www.ljungsam.se för
samtliga beslutsunderlag och stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga inom kort.

Dagordning vid stämma den 27 maj 2020
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Kallelse har skett skriftligt till alla medlemmar i Ljungs samfällighetsförening den 16 april 2020.

OBS, Eventuell fullmakt ska ha lämnats in enligt tidigare instruktion för att vara giltig.

Påminnelse om parkeringsregler 

Påminnelse om parkeringsregler 

Och en påminnelse från våra trivselregler i området: 

Parkering och gästplatser 

  • Vi parkerar våra bilar i första hand i vår carport och på egen uppfart eftersom det annars är svårt att få platserna att räcka till 
  • I andra hand använder vi markerade gästparkeringar (familjer med fler bilar) 
  • Vi parkerar aldrig våra bilar en längre tid framför husen, efter vägen eller på annan plats inom området som inte är avsett för bilparkering. Kortare stopp för avlastning är naturligtvis ok. 
  • Orsaken till detta är att andra boende måste kunna komma fram samt att det inte är trevligt med bilar som parkeras på gräsmattor, skymmer sikten el dyl. Det finns också stor risk att barn och husdjur kan bli påkörda 
  • Utryckningsfordon som brandbilar och andra fordon måste också kunna komma fram. 
  • Ovan nämnda gäller även för hantverkare eller andra leverantörer och deras fordon 
  • Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar, båttrailers eller husvagnar är inte tillåten inom området eller på samfälld mark 
  • Informera de som besöker Er vad som gäller och föregå med gott exempel. 

Bidra aktivt i Ljungs samfällighet

Bidra aktivt i Ljungs samfällighet – delta i styrelsearbetet 

Nu är det dags att komma in med förslag till 2020 års styrelse i Ljungs Samfällighet! 

Svara via mail tillvalberedningen@ljungsam.seom du är intresserad eller har ett förslag på kandidater att framföra. 

 

I samfälligheten försöker vi fördela styrelsearbetet och vill därför att deltagande i styrelsen skall gå runt mellan alla hushåll. I år kanske det passar er bättre än andra år att vara med i styrelsen? 

Årsstämma 2020

KALLELSE ÅRSSTÄMMA LJUNG – 27/5 KL 19.00 – 20.30  

Årsstämma 2020 – digitalt via Skype 

 

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger rum onsdag 27maj kl 19.00-20.30 via Skype, länk till mötet skickas via mail dagen innan. 

Beslutsunderlag med eventuellt inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) senast två veckor före stämman äger rum. 

 

Styrelsen önskar att övriga frågor som önskas diskuteras på stämman skickas in till styrelsen i förväg. Det görs till: styrelsen@ljungsam.se. Frågor som inte finns med på dagordningen eller motioner som inte är fullständiga eller inkommit i tid kommer inte att tas upp på stämman. 

 

Vi vill poängtera vikten av att medlemmarna deltar på stämman. Stämman är samfällighetens högst beslutande organ vilket innebär att det är stämman som tar de största och viktigaste besluten. Beslut som tas av stämman ska genomföras under året. Vill du vara med och påverka området som du bor i bör du delta på stämman och utöva din påverkan. 

Motioner välkomna – senast 27 april 

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 27 april på mail styrelsen@ljungsam.se. 

 

Styrelsen ber vänligen de som önskar motionera att använda bifogad mall och notera att motionen behöver styrkas med uppgifter om kostnader för genomförande för att vara giltig. 

Städdag höst 13/10 2019

Städdag i Ljung Samfällighet den 13/10 2019 kl. 09:00-13:00

Hej alla boende i Ljung.

Då är det snart dags för höstens städdag 13/9.
Vi ses som vanligt både Utsikten och Nedre Ljung för att gemensamt snygga till i vårt fantastiska område. Med start kl. 09:00, samling på stora gräsplanen.

Ta med egna trädgårdsredskap så som röjsåg, kratta, sopborste, grensax, sekatör m.m.
Det finns som vanligt två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall.
OBS, vi får endast slänga trädgårdsavfall. Vi får inte längre kasta pappåsar i containern så ta gärna med något att bära sly i. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten.

Skräp av olika slag läggs i separat sopsäck och slängs i våra egna soptunnor.

Bifogad denna kallelse finns en Karta över Ljung indelat i 5 arbetsområden. För varje område finns förslag på arbetsuppgifter. Läs den i förväg och fundera på vilket område och vilken/vilka uppgifter som passar just dig.
Till varje arbetsområde utses en ansvarig som har koll på det som ska göras och som vid dagens slut rapporterar vad som inte hunnits med.
Känner du för att vara den ansvarige får du hemskt gärna anmäla dig till någon av oss i Områdesgruppen. Antingen i förväg eller direkt på morgonen.
Dessutom behöver vi en insats vid korvgrillningen. Om du känner för att ställa upp där så prata med någon av oss i Områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta.
Vi behöver fler deltagare i Områdesgruppen särskilt från Utsikten.
Säg till på städ-dagen så får du mer information om vad det innebär.

Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida.
Alla är som vanligt hjärtligt välkomna!

Hälsningar Områdesgruppen:

Camilla Stark BZ66,  Cecilia Sauer BZ98, Katarina Schmatz BZ120