Vattenavläsning

Dags för vattenavläsning

Du som bor i nedre Ljung, måste läsa av din vattenförbrukning och rapportera in den till styrelsen en gång per år. Vi ber dig därför att rapportera din förbrukning nu per den 30 september. Du redovisar din förbrukning via vårt formulär här på hemsidan, Medlemsservice => Vattenavläsning. Avläsningen ligger till grund för den kostnad ditt hushåll sedan betalar till samfälligheten för vatten.

Snart dags för årsstämman 2018

 

Tid: 22/5 klockan 19:00

Plats: Viks skola matsal, Grantomta

Dagordning

1.Val av ordförande för stämman
2.Val av sekreterare för stämman
3.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a)Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4.Styrelsens och revisorernas berättelser
5.Ansvarsfrihet för styrelsen
6.Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
7.Ersättning till styrelsen
8.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10.Val av revisorer och suppleanter
11.Fråga om val av valberedning
12.Övriga frågor
13.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmohandlingar

Årsredovisning 2017

Förslag till Budget 2018

Motion – 1/1

Boka in vårens datum (NYTT DATUM)

Årsstämma 2018 – boka in i din kalender (NYTT DATUM)!

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger rum tisdag 22 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant. 

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) två veckor före stämman äger rum.

 

Motioner välkomna – senast 17 april!

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 17 april på mejl styrelsen@ljungsam.se. Styrelsen ber vänligen de som önskar motionera att använda bifogad mall och notera att motionen behöver styrkas med uppgifter om kostnader för genomförande.

Mall_motion_Ljung_2018

 

Bidra aktivt i Ljungs samfällighet – delta i styrelsearbetet!

Nu är det dags att komma in med förslag till 2018 års styrelse i Ljungs Samfällighet! Svara via mejl till valberedningen@ljungsam.se om du är intresserad eller har ett förslag på kandidater att framföra.

I samfälligheten försöker vi fördela styrelsearbetet och vill därför att deltagande i styrelsen skall gå runt mellan alla hushåll. I år kanske det passar er bättre än andra år att vara med i styrelsen?

För nyinflyttade kan nämnas att samfällighetens styrelsearbete är enkelt och begränsat. En stor del av samfällighetens arbete planeras och utförs i de olika arbetsgrupperna vi har. Läs gärna mer på vår hemsida eller ta kontakt med nuvarande styrelse eller valberedningen för konkret information om samfällighetens styrelsearbete.

 

Vårens städdag!

Vårens städdag i Ljungs samfällighet äger rum söndag 22 april kl. 09 -13. Vi planerar och ordnar med mat, du tar med krattor, spadar mm så hjälps vi åt att ställa området i ordning inför sommaren.

 

Varmt välkommen till årsstämman, att motionera och vårens städdag!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Ljungs samfällighet

Information från Kentas angående snöröjning

Nedanstående från Kentas angående snöröjning.

Villkor och regler

  • Snöröjning sker snarast möjligt när det behövs, när vi så bedömer behovet
  • Sandning sker efter snöröjning och när behov finns
  • Arbetet utförs under samtliga veckodagar
  • Vid ev borttransport av snö ska tipplats anvisas av beställaren
  • Märk ut (med plogpinnar) hinder eller annan egendom som ni är rädda om t.ex staket, häckar buskar, murar och dyl.
   som kan försvinna under snön och då vara svåra för maskinförarna att se. Är det ej utmärkt tar vi EJ ansvar och ersätter dessa skador
  • Vi ersätter ej skador på eftermonterade farthinder som ej är fast asfalterade
  • I de fall då röjning ej kan ske pga hinder som stör framkomliget för maskiner samt lastbilar kan vi inte garantera röjning/sandning
  • Om det skulle uppstå eventuella skador på maskiner/lastbilar pga försumlighet från fastighetsägare står vägföreningen/fastighetsägaren för de kostnader som då uppstått
  • Handskottning ingår ej

Vi utför inga individuellt anpassade snöröjningar för enskild fastighetsägare, då vi har stora maskiner som kan komma att orsaka skada på fastighetsägarens mark/tomt.

Ny leverantör av kabel-TV

Hej alla,
Styrelsen har i dagarna fått vetskap om att vi kommer att få en ny kabel-tv leverantör och Bredbandsbolaget tar över från Canal Digital.
För att det ska fungera att se på TV efter omläggningen måste ni registrera era boxar på deras webbsida omgående. Vi bifogar en kort information och lägger i dagarna en längre i era brevlådor.
I informationen står att registreringen ska vara gjord den 16/10, vilket ju dessvärre har passerats, men det finns också information om att det går att göra fram till övergången så vår rekommendation är att ni tar tag i det direkt. Vi ber om ursäkt att ni får information kort inpå förändringen men informationen har olyckligt inte inkommit till styrelsen förrän denna vecka. Vi hoppas på er förståelse.
Vänligen // Styrelsen Ljungsam

Uppdaterad status kring problem med pumpstationen och risk för bräddningar

Efter dom i Miljööverdomstolen, aktuella haverier, polisanmälan och i övrigt starka reaktioner beslöt BMH-nämnden inför sommaren att ge Tekniska nämnden en månad att komma med förslag på lösning av bräddningsproblematiken. Tekniska nämnden snabbutredde frågan och har haft extra sammanträde. Sammanfattningsvis föreslås följande:

Åtgärder för att minska risken för bräddningar: Nytt styrsystem för pumparna, ny kommunikationslösning, rondering av personal med besök vid Ålstäket var 90 min dygnet runt.

Åtgärder för att minska konsekvenserna av de bräddningar som ändå inträffar: Förlängning av bräddningsröret med ca 1 km ut, på 30 m djup. Kostnad 12 mkr.

Förhoppningvis leder ett genomförande av ovanstående förslag till att bräddningsproblematiken för Ljungs vidkommande är löst. Att helt undvika bräddningar är tyvärr inte möjligt som avloppssystemet är konstruerat, men utsläpp vid nya platsen kommer påverka Ljung minimalt.

Därför behövs just nu inga vidare åtgärder. Eventuellt kan mer påverkade områden såsom Haghulta, Kolvik och Torsby ha invändningar, vilket vi måste avvakta information kring.