Kallelse Årsstämma 2019

Härmed kallar Ljungs samfällighets styrelse dig som boende och medlem i samfälligheten till
årsstämma.
Tid: 15/5 klockan 19:00
 
Plats: Viks skola matsal, Grantomta
Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
 – Vågbrytare 2 alt
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
13. Mötets avslutande
Samtliga beslutsunderlag finner du på nedan.
Stämmohandlingarna består av:
Mvh
Styrelsen LJUNG

Årsstämma 2019

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger
rum onsdag 15 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant.

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras
tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) senast två veckor före stämman äger rum.
Styrelsen önskar att övriga frågor som önskas diskuteras på stämman skickas in till styrelsen i förväg.
Det görs till: styrelsen@ljungsam.se. Frågor som inte finns med på dagordningen eller som motioner
som inte är fullständiga eller inkommit i tid kommer inte att tas upp på stämman.

Vi vill poängtera vikten av att medlemmarna deltar på stämman. Stämman är samfällighetens högst
beslutande organ vilket innebär att det är stämman som tar de största och viktigaste besluten. Beslut
som tas av stämman ska genomföras under året. Vill du vara med och påverka området som du bor i
bör du delta på stämman och utöva din påverkan.

Motioner till årsstämma 2019

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 15 april på mejl styrelsen@ljungsam.se.

Styrelsen ber vänligen de som önskar motionera att använda Mall_motion_Ljung_2019 och notera att motionen behöver styrkas med uppgifter om kostnader för genomförande för att vara giltig.

Motioner från tidigare år finns här.

 

Vårens städ-dag 28/4

Hej alla boende i Ljung.
Då är det snart dags för vårens städ-dag 28/4.
Vi ses som vanligt både Utsikten och Nedre Ljung för att gemensamt snygga till i vårt
fantastiska område. Med start kl. 09:00, samling på stora gräsplanen.
Ta med egna trädgårdsredskap så som röjsåg, kratta, sopborste, grensax, sekatör m.m.
Det finns som vanligt två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall.
OBS, vi får endast slänga trädgårdsavfall. Det finns även soppåsar i papper som kan fyllas och slängas direkt i containrarna. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten.
Skräp av olika slag läggs i separat sopsäck och slängs i våra egna soptunnor.
Bifogad denna kallelse finns en Karta över Ljung indelat i 5 arbetsområden. För varje område finns förslag på ARBETSUPPGIFTER. Läs den i förväg och fundera på vilket område och vilken/vilka uppgifter som passar just dig.
Till varje arbetsområde utses en ansvarig som har koll på det som ska göras och som vid
dagens slut rapporterar vad som inte hunnits med.
Känner du för att vara den ansvarige får du hemskt gärna anmäla dig till någon av oss i
Områdesgruppen. Antingen i förväg eller direkt på morgonen.
Dessutom behöver vi en insats vid korvgrillningen. Om du känner för att ställa upp där så prata med någon av oss i Områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta.
Vi behöver fler deltagare i Områdesgruppen särskilt från Utsikten.
Säg till på städ-dagen så får du mer information om vad det innebär.
Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida.

Alla är som vanligt hjärtligt välkomna!

Hälsningar Områdesgruppen våren 2018:

Höststäddag 21 oktober

Då är det åter dags för Höstens obligatoriska städdag. Skriv in 21/10 i era kalendrar. Tid kl 9 – 13.
 
Ansvaret för att städningen utförs ligger hos oss alla gemensamt. Fokus denna dag är på våra gemensamhetsanläggningar och allmänna ytor, ej privata tomter.
Både Utsikten och Nedre Ljung ses som vanligt för att gemensamt snygga till i vårt fantastiska område. Vi har en hel del arbetsguppgifter som kommer att behöva utföras – se vidare information i det mejl som gått ut till samtliga. 
Vi startar som vanligt med samling kl. 09:00. Ta med egna trädgårdsredskap.
 
Det finns som två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall. OBSendast för trädgårdsavfall. 
Det finns även soppåsar i papper som kan fyllas och slängas i containrarna. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten. Varje container tilldelas under dagen en ”packansvarig”.
Papper, plast och annat skräp läggs i separata sopsäckar och slängs i egna soptunnor.
Utöver städning behöver vi en insats vid korvgrillningen. De som vill vara behjälpliga kan säga till någon i områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta. Ta gärna med eget kaffe. 
Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida. 
 
Alla är hjärtligt välkomna!
 
Hälsar Områdesgruppen.

Vattenavläsning

Dags för vattenavläsning

Du som bor i nedre Ljung, måste läsa av din vattenförbrukning och rapportera in den till styrelsen en gång per år. Vi ber dig därför att rapportera din förbrukning nu per den 30 september. Du redovisar din förbrukning via vårt formulär här på hemsidan, Medlemsservice => Vattenavläsning. Avläsningen ligger till grund för den kostnad ditt hushåll sedan betalar till samfälligheten för vatten.

Snart dags för årsstämman 2018

 

Tid: 22/5 klockan 19:00

Plats: Viks skola matsal, Grantomta

Dagordning

1.Val av ordförande för stämman
2.Val av sekreterare för stämman
3.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a)Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4.Styrelsens och revisorernas berättelser
5.Ansvarsfrihet för styrelsen
6.Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
7.Ersättning till styrelsen
8.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10.Val av revisorer och suppleanter
11.Fråga om val av valberedning
12.Övriga frågor
13.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmohandlingar

Årsredovisning 2017

Förslag till Budget 2018

Motion – 1/1