Kallelse Årsstämma 2019

Härmed kallar Ljungs samfällighets styrelse dig som boende och medlem i samfälligheten till
årsstämma.
Tid: 15/5 klockan 19:00
 
Plats: Viks skola matsal, Grantomta
Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
 – Vågbrytare 2 alt
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
13. Mötets avslutande
Samtliga beslutsunderlag finner du på nedan.
Stämmohandlingarna består av:
Mvh
Styrelsen LJUNG

Årsstämma 2019

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger
rum onsdag 15 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant.

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras
tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) senast två veckor före stämman äger rum.
Styrelsen önskar att övriga frågor som önskas diskuteras på stämman skickas in till styrelsen i förväg.
Det görs till: styrelsen@ljungsam.se. Frågor som inte finns med på dagordningen eller som motioner
som inte är fullständiga eller inkommit i tid kommer inte att tas upp på stämman.

Vi vill poängtera vikten av att medlemmarna deltar på stämman. Stämman är samfällighetens högst
beslutande organ vilket innebär att det är stämman som tar de största och viktigaste besluten. Beslut
som tas av stämman ska genomföras under året. Vill du vara med och påverka området som du bor i
bör du delta på stämman och utöva din påverkan.

Vattenavläsning

Dags för vattenavläsning

Du som bor i nedre Ljung, måste läsa av din vattenförbrukning och rapportera in den till styrelsen en gång per år. Vi ber dig därför att rapportera din förbrukning nu per den 30 september. Du redovisar din förbrukning via vårt formulär här på hemsidan, Medlemsservice => Vattenavläsning. Avläsningen ligger till grund för den kostnad ditt hushåll sedan betalar till samfälligheten för vatten.

Uppdaterad status kring problem med pumpstationen och risk för bräddningar

Efter dom i Miljööverdomstolen, aktuella haverier, polisanmälan och i övrigt starka reaktioner beslöt BMH-nämnden inför sommaren att ge Tekniska nämnden en månad att komma med förslag på lösning av bräddningsproblematiken. Tekniska nämnden snabbutredde frågan och har haft extra sammanträde. Sammanfattningsvis föreslås följande:

Åtgärder för att minska risken för bräddningar: Nytt styrsystem för pumparna, ny kommunikationslösning, rondering av personal med besök vid Ålstäket var 90 min dygnet runt.

Åtgärder för att minska konsekvenserna av de bräddningar som ändå inträffar: Förlängning av bräddningsröret med ca 1 km ut, på 30 m djup. Kostnad 12 mkr.

Förhoppningvis leder ett genomförande av ovanstående förslag till att bräddningsproblematiken för Ljungs vidkommande är löst. Att helt undvika bräddningar är tyvärr inte möjligt som avloppssystemet är konstruerat, men utsläpp vid nya platsen kommer påverka Ljung minimalt.

Därför behövs just nu inga vidare åtgärder. Eventuellt kan mer påverkade områden såsom Haghulta, Kolvik och Torsby ha invändningar, vilket vi måste avvakta information kring.

Årsstämma 2017 den 16 maj

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger rum tisdag 16 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant.

 

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) två veckor före stämman äger rum.

 

Motioner välkomna – senast 18 april!

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 18 april på mejl styrelsen@ljungsam.se.

 

Välkomna!