Kallelse Årsstämma 2019

Härmed kallar Ljungs samfällighets styrelse dig som boende och medlem i samfälligheten till
årsstämma.
Tid: 15/5 klockan 19:00
 
Plats: Viks skola matsal, Grantomta
Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
 – Vågbrytare 2 alt
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
13. Mötets avslutande
Samtliga beslutsunderlag finner du på nedan.
Stämmohandlingarna består av:
Mvh
Styrelsen LJUNG

Årsstämma 2019

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger
rum onsdag 15 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant.

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras
tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) senast två veckor före stämman äger rum.
Styrelsen önskar att övriga frågor som önskas diskuteras på stämman skickas in till styrelsen i förväg.
Det görs till: styrelsen@ljungsam.se. Frågor som inte finns med på dagordningen eller som motioner
som inte är fullständiga eller inkommit i tid kommer inte att tas upp på stämman.

Vi vill poängtera vikten av att medlemmarna deltar på stämman. Stämman är samfällighetens högst
beslutande organ vilket innebär att det är stämman som tar de största och viktigaste besluten. Beslut
som tas av stämman ska genomföras under året. Vill du vara med och påverka området som du bor i
bör du delta på stämman och utöva din påverkan.

Årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma i Ljungs Samfällighetsförening/Infobrev

Tid: Den 18 maj kl 19.00

Plats: Viks skolas matsal

Stämman kommer att behandla nedanstående dagordning och hänvisar till www.ljungsam.se för samtliga beslutsunderlag och stämmohandlingar som kommer finnas tillgängliga tre veckor innan stämman.

Dagordning vid stämma den 18 maj 2016

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

 

Kallelse har skett skriftligt till alla medlemmar i Ljungs samfällighetsförening den 1 april 2016.

Motioner måste inkomma till styrelsen senast den 18 april 2016.

————————————————————————————————–

Städdag kommer ske den 30 april, områdesgruppen kommer skicka ut mer info.

Obs! Det är dags för en del styrelsemedlemmar att bytas ut och valberedningen behöver få in förslag på nya. Det har under senare år varit svårt att få in representanter för styrelseposterna. Om förslag på nya representanter inte inkommer innan stämman kommer styrelsen ta i beaktning om man ska dela ut posterna systematiskt till hushållen.

Fundera på om det är din/er tur att ställa upp i år. Kontakta valberedningen på mia.enanderlanner@maritima.se eller gabriella@argentaria.se .

Kontakta gärna någon i nuvarande styrelsen om du vill veta mer om vad uppdraget för samfälligheten innebär.

 

Kallelse till årsstämma

 

Kallelse till årsstämma i Ljungs Samfällighetsförening

 

Tid: Den 20 maj kl 19.00

Plats: Viks skolas matsal

 

Stämman kommer att behandla nedanstående dagordning och hänvisar till www.ljungsam.se för samtliga beslutsunderlag och stämmohandlingar som kommer finnas tillgängliga tre veckor innan stämman.

 

 

Dagordning vid stämma den 20 maj 2015

 

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

 

Kallelse har skett skriftligt till alla medlemmar i Ljungs samfällighetsförening den 12 april 2015.

 

 

Obs! Det är dags för en del styrelsemedlemmar att bytas ut och valberedningen behöver få in förslag på nya. Det har under senare år varit svårt att få in representanter för styrelseposterna. Om förslag på nya representanter inte inkommer innan stämman kommer styrelsen ta i beaktning om man ska dela ut posterna systematiskt till hushållen.

Fundera på om det är din/er tur att ställa upp i år. Kontakta valberedningen på mia.enanderlanner@maritima.se eller claes@warnstrom.se.

Kontakta gärna någon i nuvarande styrelsen om du vill veta mer om vad uppdraget för samfälligheten innebär.