Uppdaterad status kring problem med pumpstationen och risk för bräddningar

Efter dom i Miljööverdomstolen, aktuella haverier, polisanmälan och i övrigt starka reaktioner beslöt BMH-nämnden inför sommaren att ge Tekniska nämnden en månad att komma med förslag på lösning av bräddningsproblematiken. Tekniska nämnden snabbutredde frågan och har haft extra sammanträde. Sammanfattningsvis föreslås följande:

Åtgärder för att minska risken för bräddningar: Nytt styrsystem för pumparna, ny kommunikationslösning, rondering av personal med besök vid Ålstäket var 90 min dygnet runt.

Åtgärder för att minska konsekvenserna av de bräddningar som ändå inträffar: Förlängning av bräddningsröret med ca 1 km ut, på 30 m djup. Kostnad 12 mkr.

Förhoppningvis leder ett genomförande av ovanstående förslag till att bräddningsproblematiken för Ljungs vidkommande är löst. Att helt undvika bräddningar är tyvärr inte möjligt som avloppssystemet är konstruerat, men utsläpp vid nya platsen kommer påverka Ljung minimalt.

Därför behövs just nu inga vidare åtgärder. Eventuellt kan mer påverkade områden såsom Haghulta, Kolvik och Torsby ha invändningar, vilket vi måste avvakta information kring.

Beslut från Miljödomstolen i Nacka angående Ålstäkets avloppspumpstation

Vår förening har tidigare överklagat ett beslut från kommunens bygg- miljö och hälsoskyddsnämnd vad gäller driften av Ålstäkets pumpstation till länsstyrelsen. Vi krävde en tilläggsinvestering i ett reservkraftverk som säkrar pumpfunktionen vid elavbrott så att utsläpp av avloppsvatten i vår vik så långt möjligt kan undvikas. När länsstyrelsen sedan avvisade vår talan, överklagade vi till Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Domstolen har idag meddelat sitt sitt beslut, och har glädjande nog gått på vår linje:

  • Ett reservkraftsaggregat skall installeras vid pumpstationen som vid frånfall av ordinarie strömförsörjning skall förse pumpstationen med elström.
  • Mark- och miljödomstolen bedömer att det inte finns skäl att ytterligare utreda frågan hos nämnden. I nämndens beslut ska därmed göras ett sådant tillägg som framgår av domslutet.

Av domskälen framgår främst att domstolen delar vår uppfattning att miljökonsekvenserna av en bräddning i viken kan bli så stora att de mycket väl motiverar kostnaden för ett reservkraftverk.

Värmdö kommun har nu möjlighet att försöka överklaga miljödomstolens beslut. Om man gör det tyder det enligt vår uppfattning på ett mycket dåligt omdöme, eftersom t o m kommunens bygg- miljö och hälsoskyddsnämnd numera sagt sig dela vår uppfattning.

En stor eloge och ett stort tack till Claes Warnström som har engagerat sig och bevakat ärendet åt samfälligheten och författat dessa utmärkta skrivelser som legat till grund för det positiva beslutet från Miljödomstolen.

av ljungsam Postat i Miljö