Kallelse Årsstämma 2019

Härmed kallar Ljungs samfällighets styrelse dig som boende och medlem i samfälligheten till
årsstämma.
Tid: 15/5 klockan 19:00
 
Plats: Viks skola matsal, Grantomta
Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
 – Vågbrytare 2 alt
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
13. Mötets avslutande
Samtliga beslutsunderlag finner du på nedan.
Stämmohandlingarna består av:
Mvh
Styrelsen LJUNG

Årsstämma 2019

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger
rum onsdag 15 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant.

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras
tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) senast två veckor före stämman äger rum.
Styrelsen önskar att övriga frågor som önskas diskuteras på stämman skickas in till styrelsen i förväg.
Det görs till: styrelsen@ljungsam.se. Frågor som inte finns med på dagordningen eller som motioner
som inte är fullständiga eller inkommit i tid kommer inte att tas upp på stämman.

Vi vill poängtera vikten av att medlemmarna deltar på stämman. Stämman är samfällighetens högst
beslutande organ vilket innebär att det är stämman som tar de största och viktigaste besluten. Beslut
som tas av stämman ska genomföras under året. Vill du vara med och påverka området som du bor i
bör du delta på stämman och utöva din påverkan.