Tvätt av staketet

Inför städdagen behöver vi tvätta staketet mot vägen som skall målas om.

Frivilliga som kan hjälpa till träffas 6/10 kl. 09:00 vid slussen ut mot vägen.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få

Mvh

Styrelsen

Städdag höst 13/10 2019

Städdag i Ljung Samfällighet den 13/10 2019 kl. 09:00-13:00

Hej alla boende i Ljung.

Då är det snart dags för höstens städdag 13/9.
Vi ses som vanligt både Utsikten och Nedre Ljung för att gemensamt snygga till i vårt fantastiska område. Med start kl. 09:00, samling på stora gräsplanen.

Ta med egna trädgårdsredskap så som röjsåg, kratta, sopborste, grensax, sekatör m.m.
Det finns som vanligt två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall.
OBS, vi får endast slänga trädgårdsavfall. Vi får inte längre kasta pappåsar i containern så ta gärna med något att bära sly i. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten.

Skräp av olika slag läggs i separat sopsäck och slängs i våra egna soptunnor.

Bifogad denna kallelse finns en Karta över Ljung indelat i 5 arbetsområden. För varje område finns förslag på arbetsuppgifter. Läs den i förväg och fundera på vilket område och vilken/vilka uppgifter som passar just dig.
Till varje arbetsområde utses en ansvarig som har koll på det som ska göras och som vid dagens slut rapporterar vad som inte hunnits med.
Känner du för att vara den ansvarige får du hemskt gärna anmäla dig till någon av oss i Områdesgruppen. Antingen i förväg eller direkt på morgonen.
Dessutom behöver vi en insats vid korvgrillningen. Om du känner för att ställa upp där så prata med någon av oss i Områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta.
Vi behöver fler deltagare i Områdesgruppen särskilt från Utsikten.
Säg till på städ-dagen så får du mer information om vad det innebär.

Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida.
Alla är som vanligt hjärtligt välkomna!

Hälsningar Områdesgruppen:

Camilla Stark BZ66,  Cecilia Sauer BZ98, Katarina Schmatz BZ120

Motioner till årsstämma 2019

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 15 april på mejl styrelsen@ljungsam.se.

Styrelsen ber vänligen de som önskar motionera att använda Mall_motion_Ljung_2019 och notera att motionen behöver styrkas med uppgifter om kostnader för genomförande för att vara giltig.

Motioner från tidigare år finns här.

 

Vårens städ-dag 28/4

Hej alla boende i Ljung.
Då är det snart dags för vårens städ-dag 28/4.
Vi ses som vanligt både Utsikten och Nedre Ljung för att gemensamt snygga till i vårt
fantastiska område. Med start kl. 09:00, samling på stora gräsplanen.
Ta med egna trädgårdsredskap så som röjsåg, kratta, sopborste, grensax, sekatör m.m.
Det finns som vanligt två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall.
OBS, vi får endast slänga trädgårdsavfall. Det finns även soppåsar i papper som kan fyllas och slängas direkt i containrarna. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten.
Skräp av olika slag läggs i separat sopsäck och slängs i våra egna soptunnor.
Bifogad denna kallelse finns en Karta över Ljung indelat i 5 arbetsområden. För varje område finns förslag på ARBETSUPPGIFTER. Läs den i förväg och fundera på vilket område och vilken/vilka uppgifter som passar just dig.
Till varje arbetsområde utses en ansvarig som har koll på det som ska göras och som vid
dagens slut rapporterar vad som inte hunnits med.
Känner du för att vara den ansvarige får du hemskt gärna anmäla dig till någon av oss i
Områdesgruppen. Antingen i förväg eller direkt på morgonen.
Dessutom behöver vi en insats vid korvgrillningen. Om du känner för att ställa upp där så prata med någon av oss i Områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta.
Vi behöver fler deltagare i Områdesgruppen särskilt från Utsikten.
Säg till på städ-dagen så får du mer information om vad det innebär.
Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida.

Alla är som vanligt hjärtligt välkomna!

Hälsningar Områdesgruppen våren 2018:

Snart dags för årsstämman 2018

 

Tid: 22/5 klockan 19:00

Plats: Viks skola matsal, Grantomta

Dagordning

1.Val av ordförande för stämman
2.Val av sekreterare för stämman
3.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a)Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4.Styrelsens och revisorernas berättelser
5.Ansvarsfrihet för styrelsen
6.Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
7.Ersättning till styrelsen
8.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10.Val av revisorer och suppleanter
11.Fråga om val av valberedning
12.Övriga frågor
13.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmohandlingar

Årsredovisning 2017

Förslag till Budget 2018

Motion – 1/1

Boka in vårens datum (NYTT DATUM)

Årsstämma 2018 – boka in i din kalender (NYTT DATUM)!

Du som boende i Ljungs samfällighet är kallad till Ljungs samfällighets årsstämma som äger rum tisdag 22 maj kl 19.00-20.30 i Viks skolas/Grantomta Montessoris skolrestaurant. 

Beslutsunderlag med ev. inkomna motioner kommer att, i enlighet med föreningens stadgar, göras tillgängliga på samfällighetens webbplats (ljungsam.se) två veckor före stämman äger rum.

 

Motioner välkomna – senast 17 april!

Du som boende är välkommen att skicka in förslag kring samfällighetens verksamhet genom att skriva en motion inför årsstämman. Motionen e-postas till styrelsen senast den 17 april på mejl styrelsen@ljungsam.se. Styrelsen ber vänligen de som önskar motionera att använda bifogad mall och notera att motionen behöver styrkas med uppgifter om kostnader för genomförande.

Mall_motion_Ljung_2018

 

Bidra aktivt i Ljungs samfällighet – delta i styrelsearbetet!

Nu är det dags att komma in med förslag till 2018 års styrelse i Ljungs Samfällighet! Svara via mejl till valberedningen@ljungsam.se om du är intresserad eller har ett förslag på kandidater att framföra.

I samfälligheten försöker vi fördela styrelsearbetet och vill därför att deltagande i styrelsen skall gå runt mellan alla hushåll. I år kanske det passar er bättre än andra år att vara med i styrelsen?

För nyinflyttade kan nämnas att samfällighetens styrelsearbete är enkelt och begränsat. En stor del av samfällighetens arbete planeras och utförs i de olika arbetsgrupperna vi har. Läs gärna mer på vår hemsida eller ta kontakt med nuvarande styrelse eller valberedningen för konkret information om samfällighetens styrelsearbete.

 

Vårens städdag!

Vårens städdag i Ljungs samfällighet äger rum söndag 22 april kl. 09 -13. Vi planerar och ordnar med mat, du tar med krattor, spadar mm så hjälps vi åt att ställa området i ordning inför sommaren.

 

Varmt välkommen till årsstämman, att motionera och vårens städdag!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Ljungs samfällighet

Information från Kentas angående snöröjning

Nedanstående från Kentas angående snöröjning.

Villkor och regler

  • Snöröjning sker snarast möjligt när det behövs, när vi så bedömer behovet
  • Sandning sker efter snöröjning och när behov finns
  • Arbetet utförs under samtliga veckodagar
  • Vid ev borttransport av snö ska tipplats anvisas av beställaren
  • Märk ut (med plogpinnar) hinder eller annan egendom som ni är rädda om t.ex staket, häckar buskar, murar och dyl.
   som kan försvinna under snön och då vara svåra för maskinförarna att se. Är det ej utmärkt tar vi EJ ansvar och ersätter dessa skador
  • Vi ersätter ej skador på eftermonterade farthinder som ej är fast asfalterade
  • I de fall då röjning ej kan ske pga hinder som stör framkomliget för maskiner samt lastbilar kan vi inte garantera röjning/sandning
  • Om det skulle uppstå eventuella skador på maskiner/lastbilar pga försumlighet från fastighetsägare står vägföreningen/fastighetsägaren för de kostnader som då uppstått
  • Handskottning ingår ej

Vi utför inga individuellt anpassade snöröjningar för enskild fastighetsägare, då vi har stora maskiner som kan komma att orsaka skada på fastighetsägarens mark/tomt.