GDPR information

Hur hanterar samfälligheten personuppgifter?
Föreningen har en förteckning över de fastigheter och andelstal som ingår i Ljungs Samfällighet dels utifrån lagkrav och dels för att kunna debitera samfällighetsavgiften. En delägarförteckning förs i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig för
vägföreningens hantering av personuppgifter och styrelsen ansvarar för att delägaruppgifterna
hanteras på ett sätt som överensstämmer med GDPR. I delägarregistret finns registrerat, namn
på fastighetsägare, fastighet, andelstal, adress, emailadress, telefon.
Registret används för att debitera samfällighetsavgift, bryggavgift och andra avgifter i enlighet med årsstämmans beslut samt för medlemsutskick via email. Delägarförteckningen administreras av föreningens styrelse som har behörighet till relevanta uppgifter enligt ovan. Radering av uppgifter sker vid anmälan om flytt och därmed utträde ur samfälligheten. Du som medlem ansvarar för att uppdatera dina uppgifter till styrelsen om något ändras så som telefonuumer, mailadress, ägande/andelstal.  

Utdrag/Rättelse
I enlighet med bestämmelserna i GDPR har du rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan skickad till styrelsen för att få besked om vilka personuppgifter om dig
som sparats och hur föreningen behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter
som handlar om dig.